POLITIKA PRIVATNOSTI

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Uvod

RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE B92 DOO, sa registrovanim sedištem na adresi Autoput za Zagreb 22, Beograd (grad), 11 000 Beograd, Republika Srbija, elektronskikontakt@b92.net (u daljem tekstu: B92 ili Rukovalac) obradu podataka o ličnosti shvata vrlo ozbiljno i odlučna je u nameri da postigne celovitu usklađenost sa svim pravnim obavezama s tim u vezi, uključujući ali ne ograničavajući se samo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL).

Ova Politika sadrži detaljan prikaz aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje organizuje i sprovodi B92 kao Rukovalac, ali i sve informacije od značaja za lica čiji se podaci obrađuju.

OSNOVNI PODACI O B92

B92 je registrovani pružalac medijske usluge za jednu od vodećih televizija sa nacionalnom frekvencijom na teritoriji Republike Srbije. Kako bi uspela da održi najviši nivo profesionalizma u informisanju građana i pružanju drugih usluga svojim klijentima, B92 zapošljava određeni broj ljudi različitih profila, angažuje i dolazi u kontakt sa velikim brojem saradnika i drugih lica, što sve zahteva razmenu i obradu različitih informacija, kao i obradu podataka o ličnosti fizičkih lica.

B92 prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti zaposlenih, lica angažovanih po osnovu autorskih ugovora, menadžerskih ugovora i ugovora o delu, lica angažovanih preko agencija za zapošljavanje, lica koja su u srodstvu sa zaposlenima, tj. njihove dece, kandidata za zaposlenje ili lica koja nude neki drugi vid saradnje, ali i podatke svojih klijenata koji su potpisnici Ugovora o oglašavanju, distribuciji sadržaja ili drugih ugovora o saradnji. Pored navedenih podataka o ličnosti, B92 obrađuje i podatke o ličnosti gostiju u svojim emisijama, sagovornika ili njihovih predstavnika i sl. kao i učesnika i dobitnika nagradnih igara ili kvizova koje B92 organizuje.

Osim toga, B92 prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti koji mogu biti sadržani u video zapisu nadzornih kamera na ulazu u poslovne prostorije.

Takođe, prilikom posete internet portalu B92 može doći do obrade podataka o ličnosti posetioca internet stranica. B92 koristi i moderne kanale komunikacije sa javnošću, kao što su Facebook i Instagram stranice, Linkedin, i sl, Takođe, B92 registrovanim korisnicima dostavlja i newslettere o najnovijim ponudama i vestima. U određenoj meri, podaci o ličnosti se mogu pronaći i u takvim vidovima komunikacije.

B92 u delovima koji slede daje detaljan prikaz koje vrste podataka o ličnosti obrađuje, kategorije lica na koje se podaci odnose, pravni osnov i svrhu obrade, kao i prava lica na koje se podaci odnose.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Za potrebe ove Politike pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

Svi ostali izrazi koji nisu izričito obuhvaćeni ovim delom ali se pominju u Politici imaju isto značenje kao u ZZPL. U slučaju razlikovanja u značenju izraza definisanih ovom Politikom i ZZPL, zakonske definicije će imati jaču snagu.

NAČELA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac je dužan da poštuje sva načela obrade podataka o ličnosti propisana u ZZPL, odnosno:

VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI I KATEGORIJE LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU (KATEGORIJE LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE)

Rukovalac, u zavisnosti od kategorije lica čiji se podaci obrađuju, obrađuje sledeće vrste podatka o ličnosti:

NAČIN OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI I RADNJE OBRADE

Način prikupljanja podataka o ličnosti, kao i radnje obrade, zavise od određene svrhe za koju se podaci prikupljaju.

Najčešće se podaci priklupljaju direktno od lica na koje se odnose (npr. prilikom angažovanja lica na različite pozicije u okviru B92, zahteva za saradnju, zaključenja različitih vrsta ugovora , učešća različitih gostiju u emisijama B92, prilikom pružanja bilo koje druge usluge koje Rukovalac pruža, preko društvenih mreža, putem aplikacija koje Rukovalac ima, putem e-mail-a itd.). Ako se podaci prikupljaju indirektno, ovakva obrada vrši se u skladu sa članom 24 ZZPL.

B92 obavlja sledeće radnje obrade: prikupljanje, beleženje, strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, upotreba, brisanje, kao i druge radnje obrade koje su neophodne za ostvarivanje određene svrhe za koju su podaci prikupljaju.

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

B92 koristi podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

PRAVNI OSNOV

B92 prikuplja i obarđuje podatke o ličnosti samo pod uslovom da se takvo prikupljanje i obrada podataka zasniva na odgovarajućem pravnom osnovu. U zavisnosti od svrhe za koju se podaci prikupljaju i kategorije lica na koje se podaci odnose obrada podataka o ličnosti vrši se na osnovu:

 

OBRAĐIVAČI, PRIMAOCI, KORISNICI PODATAKA I OSTALA LICA

Podaci o ličnosti koji B92 prikuplja i obrađuje mogu biti podeljeni sa:

Sva navedena lica su obavezna da implementiraju mere zaštite podataka, u skladu sa važećim zakonima i uputstvima B92.

Neka od navedenih lica koja mogu imati pristup podacima o ličnosti spadaju u kategoriju Obrađivača. Rukovalac ima zaključene ugovore sa svim Obrađivačima podataka o ličnosti u cilju poštovanja ZZPL. Rukovalac ostaje odgovoran za sve radnje obrade podataka koje su poverene obrađivačima.

Podaci o ličnosti mogu se podeliti sa državnim organima ako je to neophodno za ispunjenje pravnih obaveza B92, pod uslovom da je korišćenje podataka o ličnosti od strane državnih organa ograničeno na minimum potreban za ispunjavanje konkretnih pravnih zahteva.

Većinu radnji obrade podataka sprovode obrađivači koji svoje poslovne aktivnosti obavljaju na lokacijama u Srbiji. Međutim, neke od radnji obrade podataka mogu pružiti i obrađivači koji su inkorporirani i aktivni u EU ili trećim zemljama.

Transfer u takve zemlje se obavlja:

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Licu na koje se podaci o ličnosti odnose zagarantovana su sledeća prava:

Kontakt organa zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar Kralja Aleksandra 11120, Beograd, Srbija

office@poverenik.rs

Poverenik će pružiti licu na koje se podaci odnose sve bitne informacije koje se tiču njegovih prava propisanih ZZPL.

MERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac ostvaruje najviše standarde u pogledu zaštite podataka o ličnosti, i shodno tome da primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi obezbedio zaštitu podataka o ličnosti od slučajnog, protivpravnog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, otuđenja, dvosmislenosti, pristupa, objavljivanja ili korišćenja uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće mere:

Treća lica koja imaju pristup ili na drugi način obrađuju podatke o ličnosti, uključujući rukovaoce, su takođe obavezna da postupaju u skladu sa navedenim merama.

Rok čuvanja podataka

B92 obrađuje podatke o ličnosti u vremenskom okviru koji je adekvatan za ispunjenje određene svrhe:

  1. U slučaju da su podaci o ličnosti prikupljeni na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti, podaci se brišu ili anonimiziraju bez odlaganja u roku ne dužem od 10 dana od povlačenja saglasnosti;

  2. Podaci koji se obrađuju na osnovu zaključenog ugovora, čuvaju se u roku od 10 godina od dana izvršenja ugovora, odnosno prestanka važenja ugovora.

  3. Podaci o ličnosti zaposlenih se čuvaju trajno u skladu sa obavezama iz zakona koji uređuje evidencije u oblasti rada.

  4. Evidencija o kandidatima za zasnivanje radnog odnosa čuvaju se do završetka postupka selekcije zaposlenih i brišu se 10 dana po završetku istog.

  5. Nakon završetka postupka selekcije podaci o kandidatima se čuvaju samo ako kandidat koji je obavešten o tome pristane u smislu člana 12 stava 1 tačke 1) ZZPL da se njegovi podaci čuvaju u svrhu ostvarivanja kontakta u slučaju buduće potrebe za zaposlenjem u periodu od 6 meseci.

  6. Zapis video nadzora čuva se 7 dana, a nakon isteka tog roka briše se automatski, osim u izuzetnim slučajevima kada postoji legitimni interes B92 da se čuvaju u dužem periodu (ugrožena bezbednost, imovina B92), a koji izuzetni slučajevi su propisani internim aktom B92 o video-nadzoru.

  7. Podaci o dobitnicima nagradnih igara/kvizova/javnog obećanja nagrade koje organizuje B92 čuvaju se sve dok učesnik ne preuzme nagradu, nakon čega se brišu. U slučaju obaveze plaćanja poreza, podaci o dobitnicima nagrada brišu se u roku od 3 godine od dana ispunjenja svih obaveza.

KAKO NAM SE MOŽETE OBRATITI UKOLIKO IMATE PITANJA

U VEZI SA VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI?

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je ovlašćeno da se obrati Licu za zaštitu podataka o ličnosti, za sva pitanja vezana za obrađivanje podataka o ličnosti, uključujući ostvarivanje njegovih/njenih prava kako je objašnjeno ovom Politikom, putem e-mail: zastitapodatakaolicnosti@b92.net i telefona 011 3012085 i adrese B92 Autoput za Zagreb 22, 11 000 Beograd, sa naznakom za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti će odgovoriti na upit lica na koje se podaci odnose što je ranije moguće zavisno od kompleksnosti, ali u roku ne dužem od 30 dana od dana prijema takvog upita.

KOLAČIĆI

Platforma B92 koristi kolačiće. Kolačići su mali paketi podataka uskladišteni na računaru ( ili drugom uređaju koji lice na koje se podaci odnose koristi za pristup internetu).

Kolačići omogućavaju funkcionalnost internet stranice, i neki od njih čak prate i analiziraju ponašanje korisnika na internetu. Kolačići uobičajeno ne otkrivaju identitet korisnika. U slučaju da kolačić omogućava pristup identitetu korisnika, Kolačići se tretiraju kao bilo koji drugi podaci o ličnosti, i zbog toga sve što je rečeno o podacima o ličnosti se primenjuje na takve kolačiće.

Evropsko zakonodavstvo o telekomunikacijama, kao i srpsko (Zakon o elektronskim komunikacijama) omogućava korišćenje kolačića, pod uslovom da je korisnik (lice na koje se podaci odnose) na jasan i precizan način obavešten o svrsi prikupljanja i obrađivanja kolačića, i da je korisnik imao priliku da odbije takvo obrađivanje.

Uklanjanje kolačića je moguće promenom podešavanja u vašem internet pretraživaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera itd.). Sačuvani kolačići mogu biti uklonjeni, ali zavisno od vrste kolačića, takvo uklanjanje može potencijalno umanjiti funkcionalnost platforme.

Razno

Ova Politika stupa na snagu 16.04.2020. godine, a ista će biti objavljena na internet stranici B92 najkasnije 8 dana pre dana stupanja na snagu.

Ova Politika povremeno može biti menjana i dopunjavana, s tim što to ne sme ni na koji način umanjiti nivo pravne zaštite lica na koje se podaci odnose. Sve eventualne izmene i dopune stupaju na snagu 8 dana od dana objavljivanja na internet strani B92. Lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim bitnim izmenama ove Politike uobičajenim sredstvima.